بروزرسانی هسته اصلی گوگل

هسته دارای اهمیت گوگل
گوگل ۳ روز پیش از بروزرسانی هسته دارای اهمیت خویش خبر اعطا کرد که مورد دقت صاحبان سایتها و متخصصین سئو وب سایت قرار گرفت .

گوگل همینطور اشاره نمود که ما هسته حساس را یک سری بار در سال بروزرسانی می‌کنیم و طبق معمول این بروزرسانی در مورخ بیان شده استارت شده و تا یک‌سری روز ارتفاع می کشد تا بدون نقص شود .

این دومی بار است که گوگل از گذشته بروزرسانی هسته مهم خویش را میگوید که نشانگر این است که‌این این موسسه به صورت دور از شوخی دراین مورد عمل می نماید . ( این مقاله مقداری دیرتر پخش شده شده‌است )

توقع می رود که‌این بروزرسانی تاثیر چشمگیری بر روی ارتقاء یا این که افت در درجه بندی داشته باشد .

بروزرسانی های هسته کلیدی به صورت گسترده انجام میگردند و انگیزه خاصی را دنبال نمی کنند و برای بهبود کلی سیستم انجام می شوند .

برای این‌که بتوانید با تاثیر بروزرسانی های هسته رویا رویی نمائید خوبتر است که تمرکز خویش را روی ساخت محتوای کیفیت خوب قرار به این , در غیر این صورت ممکن است با تغییر تحول چشمگیری در سکو بندی روبرو گردید .

بروزرسانی های هسته با اهمیت در یک سری ماه حادثه می افتد و ممکن است فعلا وبسایت شمارا مورد انگیزه قرار ندهد , درنتیجه محتوای کیفیت خوب را فراموش نکنید

Read More